Answer the Question

 

RE: hãy cho tôi 5000 kc vào nick luffys tôi có 1287 kc ròi